Edderkoppar

Årstrinn: 3.–4.
Tema/tittel: Edderkoppar
Fag: Naturfag
Kompetansemål
Naturfag:
 • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
 • samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
Norsk:
 • finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon
Grunnleggande ferdigheiter for grunnskolen:
Naturfag –
 • Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler.
Planlegging og gjennomføring
Mål til fagleg innhald:
 • Eleven skal kunne namn på ulike edderkoppar
 • Eleven skal kunne fortelje om edderkoppane
 • Eleven skal kunne namn på dei ulike delane av ein edderkopp
 • Eleven skal kunne fortelje om kva funksjon dei ulike delane har
Opplegget har følgjande fasar:
Kva kan elevane om edderkoppar frå før
 • Laga tankekart på fliopverark som vert hengt opp framme ved tavla
 • Elevane får 5 minutt til å skriva ned det dei veit om edderkoppar
 • Læraren fører inn på tankekartet det elevane har notert
Dei ulike kroppsdelane på ein edderkopp
 • Bruk boka Edderkopper av Dagny Holm
 • Del klassen inn i grupper
 • Kvar gruppe skal læra om ein av kroppsdelane. Det er viktig at alle deltakarane i gruppa kan fortelje om kroppsdelen gruppa har fått
 • Gruppene vert så oppløyste og sette saman slik at alle «kroppsdelane» er representerte i gruppa
 • Den einskilde gruppedeltakar skal læra dei andre i gruppa om ‘sin’ kroppsdel
 • Ut frå dette arbeidet skal elevane individuelt skriva ein faktatekst om edderkoppkroppen
Ulike typar edderkoppar
 • Elevane les om edderkoppar på Internett og i faktabøker
 • Kvar elev vel ein av desse edderkoppane: dvergedderkopp, ulveedderkopp, krabbeedderkopp, spytteedderkopp, krossedderkopp, hoppeedderkopp
 • Kvar elev lagar ein digital presentasjon med tekst og bilete av ‘sin’ edderkopp
 • Eleven framfører presentasjonen for ei gruppe elevar
 • Gruppa gir respons på framføringa
Vi tel edderkoppnett ein tidleg morgon
 • Elevane går ut for å finne og registrere edderkoppnett
Vi lagar edderkoppterrarium
 • Klassen blir delt inn i grupper
 • Kvar gruppe får eit eigna kar (akvarium, gjennomsiktig plastkar el.l.) til å lage eit lite terrarium
 • Elevane lagar si eiga underoverskrift i arbeidsboka under hovudtittelen Edderkoppterrarium
 • Elevane bruker oppslagsbøker og andre fagbøker for å finna ut kva for edderkoppar dei har fanga
 • Elevane observerer og skriv dag for dag. Dersom det har skjedd noko i terrariet – kvifor?  Dersom det ikkje har skjedd noko – kvifor ikkje?
Andre aktivitetar
 • Laga edderkoppnett og edderkoppar av piperensarar ved å følgje ei oppskrift anten på papir eller ved å sjå på ein demonstrasjonsvideo (engelsk tale).
Vurdering
Ved sida av dei faglege kompetansemåla skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 3.–4. trinn vere med i vurderinga.
Kjelder og vedlegg

Til toppen