Forside » 1.–4. trinn » Undervisningsopplegg » Faktatekster om dyr

Faktatekster om dyr

Årstrinn: 3.–4.
Tema/tittel: Faktatekster om dyr
Fag: Nat, No
Kompetansemål

Naturfag

 • samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er

Norsk

 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett
Planlegging og gjennomføring
Beregnet tidsbruk: 4 uker. Elevene bør på forhånd ha arbeidet med å hente nøkkelord fra tekst. I tillegg til de faglige kompetansemålene, skal opplegget inkludere følgende mål for informasjonskompetanse:

 • Elevene skal kunne formulere undersøkende spørsmål om emnet
 • Elevene skal kunne lese og hente ut fakta fra enkel fagtekst
 • Elevene skal kunne bruke Internett og søke etter relevante bilder
 • Elevene skal kunne vurdere kilders pålitelighet og lage kildeliste
 • Elevene skal kunne lage en enkel fagtekst med illustrasjoner
 • Elevene skal kunne vurdere egen arbeidsprosess og produkt etter både faglige kompetansemål og mål for informasjonskompetanse

Læreren introduserer emnet for elevene, gir opplysninger om rammefaktorer, og presenterer kriteriene for sluttprodukt og vurdering. Det blir utarbeidet VØL-skjema i klassen, der hver elev bidrar med sine forkunnskaper.

Det videre arbeidet organiseres slik:

Læreren

 • gir informasjon til elevene, hjelper dem å utvikle problemstilling og godkjenner problemstillingen
 • veileder elevene i å stille undersøkende spørsmål og å begrense oppgaven i forhold til rammene

Eleven

 • velger tema og definerer oppgaven
 • øver seg på å formulere undersøkende spørsmål (spørsmål som begynner med spørreord)
 • arbeider med spørsmålene:
  • Hva er det jeg vil finne ut?
  • Hvor mye tid har jeg?
  • Har jeg fått godkjent oppgaven av læreren?
  • Hva må jeg gjøre?
  • Hvordan vil jeg presentere?

Læreren

 • gir opplæring og veiledning i å søke informasjon
 • veileder elevene i å bruke plansjer og illustrasjoner, lese fagtekst, bruke lenkesamlinger og leksikon/registre i fagbøker

Elevene

 • studerer informasjonskildene med utgangspunkt i spørsmålene:
  • Hvor kan jeg finne den informasjonen jeg trenger?
  • Hva er nøkkelord?
  • Hva er viktige avsnitt?
  • Hva vet jeg allerede?
  • Hva trenger jeg å finne ut mer om?

Læreren

 • gir opplæring og veiledning i kritisk bruk av kilder, altså om kildene er relevante og pålitelige, og om de inkluderer en nødvendig mengde informasjon for oppgaven

Elevene

 • velger ut aktuelle kilder med utgangspunkt i spørsmålene:
  • Hvilken informasjon trenger jeg?
  • Hvor pålitelig er informasjonen jeg har funnet?
  • Hvor relevant er informasjonen jeg har funnet?
  • Hvilken informasjon kan jeg utelate?

Læreren

 • gir opplæring i bruk av innhentet informasjon, det vil si:
  • veileder elevene i hvordan de kan sortere informasjonen, f. eks i områdene biotop, utseende, mat, unger
  • minner elevene på problemet med avskrift av kilder – plagiat
  • drøfter begrepet copyright med elevene
  • viser hvordan en kan lage liste over skriftlige og muntlige kilde

Elevene

 • organiserer og tar i bruk kildene med utgangspunkt i spørsmålene:
  • Hvordan kan jeg best bruke denne informasjonen?
  • Har jeg nok informasjon?
  • Trenger jeg å bruke all informasjonen jeg har funnet?

Læreren

 • gir opplæring og veiledning i presentasjon av arbeidet
 • informerer elevene om at de skal utarbeide fem oppsummerende spørsmål til publikum
 • veileder elevene i å lage et skriftlig produkt med bilder som kan settes sammen til hefte

Elevene

 • presenterer arbeidet sitt med utgangspunkt i spørsmålene:
  • Hvordan kan jeg presentere?
  • Hvem vil jeg presentere for?
  • Har publikum lært noe av presentasjonen? (Fem oppsummerende spørsmål.)

Læreren

 • evaluerer og gir elevene veiledning i å vurdere sitt eget arbeid
 • samtaler med elevene om gjennomgått læringsprosess og vurderer sammen med elevene det ferdige produktet
 • vurderer grad av oppnådde mål med hensyn til fag og mål for informasjonskompetanse

Elevene

 • evaluerer ny kunnskap med utgangspunkt i spørsmålene:
  • Har jeg utført oppgaven min?
  • Hva lærte jeg faglig om emnet og om informasjonskompetanse?

Vurdering

Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 3.–4. trinn være med i vurderingen.

Kilder og vedlegg
Støtteark for lærer:

Til toppen