Forside » 1.–4. trinn » Kompetansemål LK06 » Samfunnsfag 1.–4. trinn

Samfunnsfag 1.–4. trinn

LK06: Kompetansemål i samfunnsfag relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Utforskaren
Historie
Geografi
Samfunnskunnskap
  • formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei
  • finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg
  • bruke grunnleggjande nettvett i digital samhandling og ha kunnskap om reglar for personvern i digitale medium
  • skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep
  • finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg
  • samtale om stader, folk og språk og planleggje og presentere ei reise
  • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land
  • undersøkje pengebruken til jenter og gutar og samtale om forhold som påverkar forbruk
  • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

LK06: Alle kompetansemål i samfunnsfag etter 4. årstrinn

Til toppen