Naturfag

LK06: Kompetansemål i naturfag relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Forskerspiren
Mangfold i naturen
Kropp og helse
Fenomener og stoffer
Teknologi og design
  • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
  • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
  • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
  • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
  • forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
  • samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler
  • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt

LK06: Alle kompetansemål i naturfag etter 7. årstrinn

Til toppen