Samfunnsfag

LK06: Kompetansemål i samfunnsfag relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Utforskaren
Historie
Geografi
Samfunnskunnskap
 • formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking
 • plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart
 • gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for personvern og opphavsrett
 • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane
 • beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg
 • plassere tidlege elvekulturar på kart og tidsline og presentere sentrale trekk ved dei
 • bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart
 • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda
 • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning
 • gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skape
 • drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel
 • gjere greie for kva eit politisk parti er, og diskutere nokre sentrale motsetnader mellom dei politiske partia i Noreg
 • gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad
 • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing

LK06: Alle kompetansemål i samfunnsfag etter 7. årstrinn

Til toppen