Forside » 5.–7. trinn » Undervisningsopplegg » Dei store religionane

Dei store religionane

Årstrinn: 5.–7. trinn
Tema/tittel: Dei store religionane
Fag: RLE, Norsk
Kompetansemål
RLE
Kristendom
 • forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer
 • beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
Jødedommen
 • forklare jødisk kalender og tidsregning og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
Islam
 • forklare utgangspunket for islamsk tidsregning og beskrive islamske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
Hinduismen
 • forklare hinduistisk høytidskalender og beskrive hinduistiske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
Buddhismen
 • forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer
 • beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
Norsk
 • presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig
 • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte bruke oppslagsverk og ordbøker
Planlegging og gjennomføring
Elevane skal verte kjende med ulike religionar, og særskilt med ritual knytte til overgangen mellom born og vaksne. Opplegget startar med at læraren går gjennom religionane og skriftene som kvar religion byggjer på. Klassen samtaler deretter om ulike typar religiøse bygg og om korleis desse vert nytta. Skulebibliotekaren presenterer fagbøker og nettstader som handlar om tru og religion. Kvar elev skal ta føre seg alle religionane. Elevane skal arbeide individuelt, og alle skal integrere tre læringsstrategiar: tokolonnenotat, spoletekst og rammenotat.

 • Elevane skal finne sentrale ord og omgrep innan dei ulike religionane ved hjelp av lærebøker, faktabøker, leksika, ordbøker og digitale ressursar, og setje dei inn i eit tokolonnenotat (vedlegg 1).
 • Elevane skal, ved hjelp av dei same kjeldene, setje fakta om religionane inn i eit rammenotat (vedlegg 2).
 • Elevane skal skrive ein spoletekst (vedlegg 3), der dei vel ein religion og skriv om ritual for overgangen frå barn til vaksen, med seg sjølv i hovudrolla (til dømes ‘Den dagen eg vart konfirmert’ eller ‘Den dagen eg feira Bar Mitsva’.
 • Elevane skal lage ein digital presentasjon om ulike religiøse bygg. Presentasjonen skal byggje på ein faktatekst som eleven skriv og leverer inn.
Vurdering
Ved sida av dei faglege kompetansemåla skal  læringsmål for informasjons-kompetanse etter 5.– 7. trinn vere med i vurderinga.
Kjelder og vedlegg
Kjelder:
Vedlegg:

Til toppen