Pliosauren

Årstrinn: 5.–7. trinn
Tema/tittel: Pliosauren
Fag: Naturfag, Norsk
Kompetansemål
Naturfag
Forskerspiren
  • trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medie
Mangfold i naturen
  • beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk
Norsk
  • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
Planlegging og gjennomføring
Elevene skal bruke ulike typer tekster til å finne informasjon om pliosauren, med særlig vekt på oppdagelsene som er gjort på Svalbard de siste årene.

  • Lærer og elever samtaler om hva elevene vet om pliosaurer. Har de hørt om dem? Hvilke andre dyr forbinder de pliosaurene med? Hvilke ord og uttrykk må vi kunne hvis vi skal finne flere opplysninger om pliosaurer?
  • Hver elev skriver ned spørsmålene de vil forske på, og læreren godkjenner en problemstilling som er utgangspunktet for det videre arbeid.
  • Skolebibliotekaren eller læreren hjelper elevene til å finne artikler om pliosauren.
  • Elevene skal arbeide individuelt og selvstendig med tekstene de søker fram. En utfordring i denne oppgaven vil være å finne samlet informasjon om ny forskning, og elevene må bygge på opplysninger fra flere ulike typer kilder.
  • Elevene gjennomgår tekstene de har valgt, lager ordliste med forklaringer og tankekart. De skriver korte kommentarer om kildene de vil bruke etter en liste med kriterier som læreren eller skolebibliotekaren har delt ut (f.eks prinsippene som sammenfattes i TONE: Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet, Egnethet)
  • Arbeidet skal munne ut i en liten fagartikkel basert på kildene de har funnet. Artikkelen skal ha en annotert kildeliste, der elevene kort forklarer hvorfor de har tatt med kildene og hvordan de har vurdert dem.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 5.– 7. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg
Kilder:

Til toppen