Pubertet

Årstrinn: 5.–7. trinn
Tema/tittel: Pubertet
Fag: Samfunnsfag, Naturfag, Norsk
Kompetansemål
Samfunnsfag
  • velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder
  • samtale om variasjon i seksuell orientering i tilknyting til kjærleik, samliv og familie
Naturfag
  • forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
Norsk
  • vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner
Planlegging og gjennomføring
I dette opplegget skal elevene lære om hva som fysisk skjer under puberteten og om ulike former for seksuell orientering. I tillegg skal de skaffe seg innsikt i samfunnsdebatten om seksuell orientering og reflektere over hva samfunnets holdning til seksualitet betyr for det enkelte mennesket.

  • Elevene tar utgangspunkt i læreboken, fagbøker og nettsteder som tar for seg pubertet og seksualitet. Første fase i prosjektet er nærlesing av utvalgte kapitler eller skjermtekster som læreren gjør tilgjengelig for elevene. Klassen samtaler om forventninger til teksten, leser ingresser og sammendrag, merker seg viktige ord og uttrykk, analyserer bilder osv. Elevene skriver hver for seg inn stikkord i en digital presentasjon som de tar med seg videre i prosjektet.
  • I fase to arbeider elevene sammen i grupper på 2–4. De skal nå finne artikler som handler om seksualitet og samfunn. Gruppene har vidt mandat til selv å definere hvordan de vil legge opp arbeidet, men har som oppgave å formulere et spørsmål de vil undersøke og å finne artikler som debatterer dette fra ulike synsvinkler. De skal bruke flere ulike digitale kilder, gjerne også TV-programmer, reklame, musikk, teater og film.
  • Skolebibliotekaren eller læreren integrerer undervisning om søk i gruppearbeidet. Alle må gjennom en obligatorisk veiledning der strategisk søking og valg og vurdering av kilder er temaet. I denne oppgaven er det et poeng å få fram at også usaklige tekster kan være relevante, dersom poenget er å vise enkeltpersoners eller gruppers holdninger til grupper med bestemt seksuell orientering. Elevene må reflektere over hvordan vi skal bruke denne typen autentiske tekster. Hvordan skal de balanseres mot andre tekster, og hvordan skal de kommenteres og presenteres?
  • Gruppene lager en digital presentasjon basert på utkastene som hver elev har laget tidligere, og bygger denne ut med det de har lært etter gjennomgangen av artiklene.
  • Presentasjonene blir vist i plenum. Diskusjonen i klassen dreier seg både om selve temaet pubertet og seksuell orientering og om hvilke kilder som kan brukes til å finne svar på spørsmålene som er stilt. Det er et mål å få fram at noe litteratur egner seg til å finne faktaopplysninger, mens helt andre kilder må søkes fram når en skal drøfte denne typen temaer fra et samfunnsperspektiv.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 5.– 7. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg
Kilder:
Vedlegg:

Til toppen