Vikingtida

Årstrinn: 5.–7. trinn
Tema/tittel: Vikingtida
Fag: Samfunnsfag, norsk
Kompetansemål
Samfunnsfag
 • presentere historiske hendingar gjennom å lage to forteljingar om same hendinga, sett frå ulike ståstader
 • skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i
 • utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om fortida, og forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske framstillingar
 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne periode
Norsk
 • presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte
 • forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett
Planlegging og gjennomføring
Eleven skal:
 • formulere et undersøkende spørsmål/en problemstilling til temaet på egen hånd
 • hva vet jeg?/hva vil jeg vite? (tokolonnenotat)
 • lese og hente ut informasjon som gir svar på spørsmålene sine med bakgrunn i kilder som lærebøker og fagtekster i trykt form og på Internett
 • søke etter bilder til prosjektet i bøker og på Internett
 • vurdere kildenes pålitelighet og relevans
 • gjerne omformulere problemstillingen på bakgrunn av kildene (selvstendig og med veiledning)
 • organisere kildene som er innhentet og vurdere om de er tilstrekkelige for å kunne belyse problemstillingen (selvstendig og med veiledning)
 • presentere informasjonen og vurdere egnet fremstillingsform i sammenheng med problemstillingen (f.eks powerpoint-presentasjon, veggavis, faktatekst eller fagprosa)
 • evaluere eget arbeid: tilegnet kunnskap, oppnådde faglige mål, oppnådde læringsmål i informasjonskompetanse, eget sluttprodukt (både faglig og når det gjelder layout/design)
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 5.–7. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg
Kilder:

Til toppen