Naturfag

LK06: Kompetansemål i naturfag relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Forskerspiren
Mangfold i naturen
Kropp og helse
Fenomener og stoffer
Teknologi og design
 • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
 • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
 • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien
 • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
 • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
 • formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort
 • gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin
 • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
 • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

 

LK06: Alle kompetansemål i naturfag etter 10. årstrinn

Til toppen