Søke, lete, finne, bruke
(Skåredalen skole (1–10), Haugesund kommune, Rogaland)

Til  grunn   for  Skåredalen  skoles  utviklingsprosjekter ligger en erkjennelse av at elever  i dag leser svært mye på skjerm, og at dette  må få konsekvenser for hvordan skolen   driver  leseopplæring.  Skolen   har   ønsket å  gi slipp  på læreboken som  en  nesten enerådende kilde i  skolearbeidet. Samtidig var det et mål å forankre skole-biblioteket tydelig i lokale  læreplaner og å utnytte skolens ressurser  bedre gjennom et  mer  planlagt  og systematisk  samarbeid  mellom skolebibliotekaren og lærerne.

Gode  samarbeidsformer mellom lærerne og skole- bibliotekaren  ble  etablert på  trinnene 1–7  i løpet  av skolens førsteårsprosjekt. Ressursskoleprosjektet er derfor  konsentrert om  ungdomsskoletrinnet og dreier seg  om faglig og kritisk lesing  på 8.–10. trinn.  Lærerne på  ungdomstrinnet  og  skolebibliotekaren  underviser i  kildesøk,   kildekritikk  og  kildebruk i tillegg  til faglig lesing.

Progresjonsplan for læringsstrategier
Skåredalen   skole    har    innført    en    progresjonsplan for læringsstrategier fra 1. til 10. klassetrinn, der skolebiblioteket og skolebibliotekaren er godt integrert. Planen er inndelt i klassetrinn, ansvarsområde, tema og tidsramme. På hvert trinn er det listet opp hva elevene skal lære  om  organisering  av  kunnskaper,  tekststrukturelle virkemidler,  fagboken   og  skjermlesing. Kontaktlærer, faglærer  og skolebibliotekar har  i fellesskap  ansvar  for å undervise i læringsstrategier på alle trinn. Planen skal sikre at ikke arbeidet med utvikling av læringsstrategier blir  usystematisk og  tilfeldig,  og  er  etter hvert  godt innarbeidet blant lærerne.

Refleksjon og vurdering
På  ungdomstrinnet er  det  gjennomført et  tverrfaglig samarbeidsprosjekt  på  hvert  klassetrinn  med   fokus på  kildebruk og  kildekritikk.  Dette  passer godt  med progresjonsplanen  for  læringsstrategier,  som   legger opp til at  elevene  på ungdoms-trinnet blant  annet skal lære  å lage  påstand/hypotese,  bevis/argumentasjon og konklusjon.

Oppgavene krever  refleksjon og evne til å ”lese  mellom linjene”. De er  utformet med  tanke  på at  elevene skal måtte  argumentere og vurdere; det  er  ikke nok  å lete etter isolerte faktaopplysninger. Elevene  skal produsere ulike  typer tekst,   også   sammensatte  og  interaktive, der de må bruke  leksika, fagbøker og nettbaserte informasjonskilder. Det er utarbeidet vurderingskriterier med  graderingsskala for individuelle  oppgaver  og gruppearbeid som  blir  utført  i prosjektperioden. Kriteriene  er  knyttet   til  kompetansemålene  i læreplanen og tar  høyde  for en rekke  elementer innen informasjonskompetanse og lesekompetanse.
I arbeidet med  de  konkrete prosjektene  tar  skolen   i bruk  mange typer tekst:  fagbøker, leksika, film,  bilder, brosjyrer, musikk,  internettsider med  mer.  Det er laget kurs i kildesøk,  opphavsrettigheter og kildekritikk. Disse blir gjennomført i tilknytning til prosjektene. Elevene får veiledning  i søke- og skriveprosessen av både faglærer, skolebibliotekar og assistenter.

På Skåredalen har  det  vært  et  mål  at  skolebiblioteket skal   inkluderes  i  det  pedagogiske  arbeidet  som   en integrert del  av  opplæringen. Samarbeidsprosjektene går   rett    inn   i  undervisningen.  Dette   er   en   viktig grunn    til  at   progresjonsplanen  og   prosjektarbeidet har   fungert   godt  på  skolen. Prosjektene  styrker  den faglige måloppnåelsen, leseopplæringen og elevenes informasjonskompetanse. De  gir  rom  for  faglig fordypning, samtidig som  elevene får  god  opplæring  i kildesøk  på nett og fra bokhylla.
Skåredalen har lagt stor vekt på samarbeid med hjemmet, blant  annet med  foreldre-kurs om læringsstrategier  og pappakveld (Les for meg pappa!).  Til hjelp  for elever  og foreldre er det utarbeidet ABC for hjemmelekser i ulike fag.
Elevene på 6. og 7. trinn har hatt dagsseminaret ‘Les lurt til prøve’.

Oppgaveark:
Skåredalen skole, vedlegg til prosjekt ‘Kunst i lys av bibelen’ (pdf)
> Skåredalen skole vedlegg til prosjektet ‘Vann’ (pdf)

Foredrag:
> Prosjektpresentasjon på erfaringskonferanse i Kristiansand, juni 2011.(pdf)

Planer:
> Skåredalens progresjonsplan for arbeid med læringsstrategier (pdf)

Til toppen