Klima

Årstrinn: 8.–10. trinn
Tema/tittel: Klima
Fag: Naturfag, Samfunnsfag
Naturfag
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
Samfunnsfag
 • søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
 • lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane
 • fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
 • forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
 • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
Planlegging og gjennomføring
I dette opplegget skal elevene finne fram til og vurdere nettsteder som tar opp klimaspørsmålet. Temaet klima blir knyttet til kurs i bruk av Internett og kildekritikk. Klassen bør deles i to eller mer med tanke på å kunne følge opp alle med praktisk veiledning.

Praktisk gjennomføring av opplegget:
 • Læreren gjennomgår en tekst i læreboken eller en relevant fagbok.
 • I timen etter deles klassen i to. Halve klassen er i klasserommet og jobber med faglige spørsmål knyttet til klima. Gruppen tar utgangspunkt i oppgaver fra læreboken.
 • Den andre halve klassen får et kurs i informasjonskompetanse med utgangspunkt i klimaspørsmålet. Tema er informasjonssøk på nettet samt undervisning i kildekritikk.
 • Elevene vurderer nettstedene de finner om klima. Opplegget kan for eksempel følge søkekurset Let & Lær eller Infojakten.
 • Neste time bytter gruppene plass, slik at hele klassen får gjennomgått det samme.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 8.–10. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg

Til toppen