Hva om?

Årstrinn: 8.–10. trinn
Tema/tittel: Hva om?
Fag: Samfunnsfag, Norsk
Kompetansemål
Samfunnsfag
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
 • gjere greie for eigne rettar og konsekvensar når ein arbeider på Internett og publiserer sitt eige materiale
 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
Norsk
 • lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri
 • vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk
 • vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
 • bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
Planlegging og gjennomføring
Beregnet tidsbruk: 20 timer fordelt over 3 uker. Elevene velger selv om de skal gjøre oppgaven individuelt eller sammen med en medelev. Prosjektets tema er kontrafaktisk historie: Hvordan ville samfunnet ha sett ut hvis en bestemt historisk hending ikke hadde funnet sted, eller hvis en historisk prosess hadde forløpt annerledes?
Eksempler:
 • I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen Grunnlov. Hvorfor var det så viktig? Hordan ville Norge vært styrt i dag om det ikke hadde skjedd?
 • Norske kvinner fikk stemmerett i 1913. Hvordan ville kvinnenes liv vært i dag om det ikke hadde skjedd?
 • Hva hadde skjedd hvis Hitler hadde vunnet 2. verdenskrig? Hvordan ville samfunnet vært da?
 • Hva om Norge ikke hadde funnet olje i Nordsjøen på 1960-tallet? Hvordan ville samfunnet vårt vært da?
 • Flere ganger har vi ved folkeavstemming sagt NEI til EU. Hva hadde skjedd hvis Norge hadde blitt medlem i EU? Hvordan ville samfunnet vårt vært da?
 • Hva om det var ekstreme islamister som sto bak 22. juli 2011? Hvordan ville Norge sett ut i dag?
Elevene skal
 • Finne en hendelse i norgeshistorien som har vært med å prege dagens Norge. Ut i fra denne hendelsen skal de produsere en artikkel, hvor de skriver om hvordan Norge ville sett ut i dag hadde det ikke vært for akkurat denne hendelsen. Teksten skal ligge til grunn for en framføring, hvor elevene redegjør for sine refleksjoner.
 • I løpet av første uke skal elevene ha formulert en problemstilling og fått denne godkjent av faglærer. Oppgaven skal spisses mest mulig slik at det blir greit å finne svar på problemstillingen. For vide og usannsynlige problemstillinger må unngås. Tilfellene bør være troverdige.
 • Ved godkjenning av problemstilling skal eleven ha en veiledningssamtale med faglærer om veien videre. Her skal eleven ha med noen ideer (notater) om hvordan de vil jobbe videre med oppgaven samt en disposisjon for oppgaven
 • Ulike læringsstrategier skal nyttes når elevene organiserer kunnskapen de har hentet inn, og når de disponerer prosjektet sitt. Det kan for eksempel brukes et VØL-diagram for å koble på forkunnskap og sette ord på hva man vil lære mer om. I fasen hvor elevene orienterer seg i emnet, kan det være lurt å tegne et tankekart samtidig. Det kan hjelpe elevene til å se sammenhenger i historien og til å få god struktur på artikkelen.
 • Det skal legges mest vekt på drøftingsdelen og tilegnet faktakunnskap skal underbygge påstandener og antakelser.
 • Det forventes at kildelisten er korrekt og at kilder siteres og henvises til på en korrekt måte. Husk å oppgi lesedato på digitale kilder.
  Oppgaven skal også inneholde et kort notat om hvordan elevene har vurdert kildene.
 • Teksten skal være på minst 1500 ord, og framføringen på minst 5 minutter. Elever som arbeider i grupper, må skrive en tekst på minst 3000 ord og ha en fremføring på minst 10 minutter..
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 8.–10. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg
Lenker:
Supplerende opplegg/oppgaver:

Til toppen