Forside » 8.–10. trinn » Undervisningsopplegg » Kunst i lys av Bibelen

Kunst i lys av Bibelen

Årstrinn: 8.–10. trinn
Tema/tittel: Kunst i lys av Bibelen
Fag: RLE, Norsk, Samfunnsfag
RLE
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne
 • drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen
 • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter
Norsk
 • lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri
 • uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk
 • vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
 • vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
Samfunnsfag
 • søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
 • gjere greie for eigne rettar og konsekvensar når ein arbeider på Internett og publiserer sitt eige materiale
 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
Planlegging og gjennomføring
Beregnet tidsbruk: 20 timer over 4-6 uker.

Elevene skal skrive en artikkel om et emne som omhandler et knustnerisk uttrykk, inspirert fra Bibelen. Bibelen må nyttes som kilde i teksten. Det for eksempel være et litterært verk, et maleri, en bygning, ‘engler’, en statue eller en film.

Artikkelen må ta utgangspunkt i en problemstilling. Alle spørsmål som stilles i innledningen må besvares i oppgaven.

Referanser til fagbøker, leksikon og internettsider skal underbygge kunstnerens inspirasjon for å skape verket. Teksten skal være sammensatt og interaktiv. Bruk hyperlenker til ordforklaringer, film, lydklipp osv for å forsterke budskapet i teksten.

I arbeidet med oppgaven skal elevene vise at de:

 1. Behersker bruk av digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film, og fremstiller dette på en måte hvor de får vist kreativitet og evne til å vurdere kildene som er brukt som referanse.
 1. Har evne til å skille mellom meninger og fakta og kan reflektere, formulere, argument og drøfte spørsmål.
 1. Bruker kilder hentet fra bibliotek, Internett, massemedier, museer og personer på en kritisk måte, drøfter budskapet i materialet og refererer til benyttede kilder.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 8.–10. trinnvære med i vurderingen.

Spesifikke vurderingskriterier for oppgaven:

Arbeidet blir vurdert i forhold til oppgavens kompleksitet: innhold, faglig fordypning, bruk av fagtermer, logisk argumentasjon og konklusjon. Det blir lagt vekt på kreativitet og estetikk og sammenhengen mellom mediene som tas i bruk. Bilder, film og lyd i teksten skal forsterke budskapet, ikke ta bort fokus. Eleven må vise evne til vurdering og selvstendig bruk av kilder, kunne sette opp kildehenvisninger og ha kjennskap til opphavsrettigheter.

 Kilder og vedlegg

Til toppen