Rusmidler

Årstrinn: 8.–10. trinn
Fag: Naturfag, norsk
Tema/tittel: Hva er rusmidler og hvorfor blir de brukt?
Kompetansemål
Samfunnskunnskap
 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmålaundersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata
 • planleggje, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata
 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel
 • analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel
Naturfag
 • gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene
 • gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges
Norsk
 • orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
 • lese kritisk og vurdere teksters troverdighet
 • bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster
Planlegging og gjennomføring
Elevene skal produsere et magasin eller en wiki om rusmidler. Opplegget er planlagt over 6–8 uker, og forutsetter at elevene har lært om lese- og læringsstrategier og tekststrukturelle virkemidler. De skal samle informasjon, gjøre intervju, lage artikler med tekst og bilder og til slutt redigere magasinet slik at det framstår som et helhetlig produkt.

 • Hver elev skal skrive en artikkel i magasinet/wikien alene eller sammen med en medelev. Emnet blir valgt i samråd med læreren.
 • Eleven utformer problemstilling som blir diskutert med læreren og godkjent av denne.
 • Lærer og skolebibliotekar samarbeider om å veilede elevene i kildesøk, kildevurdering, opphavsrettslige spørsmål, lesing av skjermtekster og bruk av dataverktøy.
 • Lærer og skolebibliotekar diskuterer hver enkelt artikkel med den/de som har skrevet den.
 • Ansvarlig lærer kvalitetssikrer søke- og skriveprosessen.
 • De elevene som skal være redaktører må lære et publiseringsverktøy.
 • Én gruppe elever får ansvar for markedsføring og eventuelt salg av magasinet.
 • Det blir arrangert et kick off-arrangement. Ansvarlig lærer og en gruppe elever står for presentasjonen av magasinet.
 • Alle elever presenterer i tillegg artikkelen sin for klassen for å dele kunnskap både om rusmidler og om arbeidsprosessen fram mot ferdig magasin.
 • Klassen ser ‘Døden på Oslo S’ eller en annen film om temaet for å markere avslutningen på prosjektet.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter  8.–10. trinn være med i vurderingen.
Kjelder og vedlegg

Til toppen