Forside » 8.–10. trinn » Undervisningsopplegg » Toleranse og respekt

Toleranse og respekt

Årstrinn: 8.–10. trinn
Tema/tittel: Toleranse og respekt
Fag: RLE, Norsk, Samfunnsfag
Kompetansemål
RLE
 • forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter
 • vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn
 • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn
 • føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn
 • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og stede
Norsk
 • lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri
 • uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk
 • vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
 • vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
Samfunnsfag
 • søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar
 • gjere greie for eigne rettar og konsekvensar når ein arbeider på Internett og publiserer sitt eige materiale
 • forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
 • finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
 • forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn
 • forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar
Planlegging og gjennomføring
Beregnet tidsbruk: 20 timer fordelt over 4 uker.
Med utgangspunkt i begrepene respekt, toleranse og mangfold skal elevene formulere en problemstilling om ”det nye Norge”. Bakteppet er terroraksjonene som ble utført 22. juli 2011. Problemstillingen skal belyses ved argumenter som har belegg i faglitteratur, leksika og internettsider.
Elevene velger selv om de vil løse oppgaven individuelt eller sammen med en medelev.

 • Elevene skal produsere en tekst om er sammensatt og interaktiv (for eksempel en blogg eller wiki). De skal bruke bilder, filmsnutter, lydklipp og hyperlenker der det er naturlig og forsterker budskapet i teksten. Elevene blir oppfordret til å se på handlingsverbene i kompetansemålene, de viser hva som er målet med oppgaven.
 • Lærebøkene brukes til informasjon og inspirasjon før elevene utformer en problemstilling i samråd med lærer/skolebibliotekar. Elevene skal bruke skolebiblioteket og/eller folkebiblioteket og Internett for å finne informasjon om emnet de velger å fordype seg i.
 • Hver elev lager en disposisjon over oppgaven, som skal godkjennes av lærer.
 • Etter hver arbeidsøkt fører elevene logg. Denne blir regelmessig gjennomgått av lærer. I loggen forklarer elevene hva de har gjort så langt, hva de skal gjøre videre og hvordan arbeidet skal bli utført.
 • Kildene som elevene finner fram til noteres fortløpende, slik at de ikke blir glemt. Notatene danner dessuten grunnlag for kildelisten som skal legges ved til slutt.
 • I tillegg til den skriftlige/digitale presentasjon, skal elevene ha en muntlig framføring hvor de forteller resten av klassen om hva de har kommet fram til.
I arbeidet med oppgaven skal elevene vise at de
 1. Behersker bruk av digitalt tilgjengelig materiale som bilder, tekster, musikk og film, og framstille dette slik at de får vist kreativitet og evne til å vurdere kildene de bruker som referanse.
 2. Har evne til å skille mellom meninger og fakta og kan drøfte spørsmål og formulere argumenter.
 3. Kan bruke kilder hentet fra bibliotek, Internett, massemedier og personer på en kritisk måte, og at de kan drøfte budskapet i materialet og referere til benyttede kilder.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 8.–10. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg

Til toppen