Forside » Nyheter » Om skolebibliotek i innstilling til meldingen ‘Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet’.

Om skolebibliotek i innstilling til meldingen ‘Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet’.

Tirsdag den 29.11. skal Stortinget behandle Kommunal- og moderniserings-departementets melding Meld. St. 27 (2015–2016): ‘Digital agenda for Norge –  IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet’.

Stortingets nettside skriver om denne meldingen:
‘…Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).’

Transport- og kommunikasjonskomitéen har 15.11.2016 avgitt innstilling i saken. Under overskriften ‘Datadrevet innovasjon og verdiskaping’ har komitéen følgende viktige avsnitt om skolebibliotek:

‘…Komiteen viser til at skolebibliotekene er en læringsarena i og på tvers av alle fag, og et samlingspunkt for bruk av digitale læringsressurser.
Komiteen vil understreke viktigheten av skolebibliotekene som en inkluderingsarena som bidrar til å utjevne digitale skiller, og som fremmer personlig vekst hos den enkelte elev.
Komiteen mener det er viktig at også skolebiblioteket løftes inn som en bidragsyter til økt digital deltagelse i hele befolkningen. …’

Comments are closed.