Forside » Nyheter » Bedre bibliotek til barn og unge – et samarbeidsprosjekt fra Tromsø bibliotek og byarkiv

Bedre bibliotek til barn og unge – et samarbeidsprosjekt fra Tromsø bibliotek og byarkiv

«Bedre bibliotek til barn og unge» er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Tromsø bibliotek og byarkiv og grunnskolene i Tromsø kommune. Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket, og pågår i tidsrommet 01.09.2016 – 31.12.2018.

Resultatmålet er todelt (søknad fra Tromsø bibliotek og byarkiv, datert 19.02.2016):

  • Fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og informasjonskompetanse.
  • Utvikle en samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal være gjeldende for samarbeidet med alle bibliotek i kommunen, samt å gi nyttige erfaringer for andre kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler

Prosjektet har altså et lokalt- så vel som et nasjonalt satsingsområde. Dette gjenspeiles i arbeidsmetodene: De praktiske tiltakene retter seg kun mot tre prosjektskoler – men vi tar sikte på å synliggjøre arbeidet for andre skoler, både i og utenfor kommunen, med et mål om å inspirere!

For å gi prosjektet det brede nedslagsfeltet vi ønsker, arrangerer vi derfor flere samlinger myntet på skolebibliotekarer, lærere og enhetsledere på andre skoler enn prosjektskolene.
Å være prosjektskole er dessuten en rullerende status; i praksis borger denne ordningen for at samarbeidet kan omfatte mange skoler i løpet av en treårsperiode. Vi har en idé om at når prosjektsamarbeidet har løftet ett skolebibliotek til en pedagogisk ressurs som er fullt integrert i skolens helhetlige undervisningsprofil, er det på tide for dette biblioteket å gi stafetten videre til en ny prosjektskole. De tre prosjektskolene bør til enhver tid gjenspeile kommunens skolemangfold. Tromsø kommunes trettiseks grunnskoler er kategorisert som enten barne-, ungdoms- eller fådelte distriktskoler. Ved å ha alle disse kategoriene representert i prosjektet, øker det bredden i det utadrettede arbeidet.

Bakgrunn
Prosjektet er inspirert av et tilsvarende samarbeid mellom folke- og skolebibliotek i kommunen, som fant sted på midten av åtti-tallet. Dette gav mange positive ringvirkninger, blant annet tok flere skolebibliotekarer en bibliotekfaglig videreutdanning. I 2000 ble dessuten «Kontaktutvalget for samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek i Tromsø kommune (KU)» vedtatt. I landssammenheng var Tromsø tidlig ute med å opprette et slikt utvalg, og dette har eksistert sammenhengende frem til i dag. Kontaktutvalget arbeidet frem en konkret strategiplan for skolebibliotekutvikling i kommunen, som ble politisk vedtatt. Senere har strategiplanen vært oppdatert og politisk vedtatt flere ganger, senest for perioden 2016–2019.

I dag er det imidlertid færre fagutdannede skolebibliotekarer i kommunen enn det var på åtti- og nitti-tallet, og det har vært en økende tendens til at skolebibliotekene nedprioriteres når de kommunale ressursene fordeles. I 2015 iverksatte derfor Tromsø bibliotek et pilotprosjekt, der mulige samarbeidsformer ble prøvd ut på tre grunnskoler: Grønnåsen ungdomsskole, Trondjord distriktskole og Selnes barneskole. Det ble ryddet opp og kassert i boksamlingene på alle skolene. På én av skolene fikk skolebibliotekaren og lærerne bibliotekfaglig veiledning, på en annen ble det iverksatt ulike formidlingstiltak rettet mot elevene. Dette pilotprosjektet utgjorde grunnlaget for prosjektsøknaden som ble sendt til Nasjonalbiblioteket i 2016. Søknaden ble innvilget.

Prosjektstatus
De tre prosjektskolene per i dag er Sommerlyst skole (8–10, Skjelnan skole (1–7) og Trondjord skole (1–10).
Samarbeidet orienterer seg ut fra en aktivitetsplan, som fremgår i søknaden: Perioden 01.09.2016 – 31.12.2016 var viet gjennomgang og kassering av boksamlingene på de tre skolene. Skolene hadde ulike behov og utfordringer. Én av dem hadde akkurat flyttet inn i nye lokaler og trengte hjelp til å bygge opp biblioteket fra bunnen av, en annen hadde fått redusert bibliotekarealet som følge av en omorganisering på skolen. Før jul hadde prosjektarbeidet ledet frem til tre tiltalende bibliotekrom, med oppdatert litteratur som appellerer til barn og unge! I denne perioden så vi også behovet for et generelt kompetanseløft, både for folke- og skolebiblioteksektoren. Torsdag 15.12.2016 arrangerte vi derfor et skolebibliotekseminar på Sommerlyst skole. En allsidig bukett av foredragsholdere hadde ulike innfallsvinkler til skolebibliotektematikken: Noen belyste den fra et overordnet, realpolitisk ståsted, mens andre snakket engasjert om inspirerende og kreative måter å drifte et skolebibliotek på. Alle folkebibliotekarene, skolebibliotekarene, grunnskolelærerne- og enhetslederne i kommunen var invitert, og over seksti deltok.

Veien videre
Ved inngangen til 2017 gikk «Bedre bibliotek til barn og unge» inn i en ny fase. Vi hadde satt punktum for den mer praktiske opprydningsbiten på prosjektskolene, nå var tiden inne for å igangsette ulike formidlingstiltak som forhåpentligvis kunne løfte skolebibliotekene til relevante læringssentre i skolenes helhetsbilder. I aktivitetsplanen er perioden 01.01. 2017 – 30.09. 2017 satt av til blant annet kurs i formidlingsarbeid og bruk av digitale plattformer. På to av prosjektskolene har vi arrangert skolebiblioteksamlinger for det pedagogiske personalet. Her har vi redegjort for de skolebibliotekpolitiske målsetningene som er nedfelt i «Strategiplan for skolebibliotekutvikling 2016-2019 i Tromsø kommune», gitt opplæring i

skolebibliotekenes datasystemer og gjennom ulike gruppeoppgaver vist hvordan skolebiblioteket kan brukes i en undervisningskontekst. En viktig del av de forestående tiltakene er å implementere IKT- og informasjonskompetanse inn i prosjektarbeidet. I strategiplanens fjerde punkt står det: «Skolebibliotekene har en sentral rolle når det gjelder elevenes opplæring i informasjonskompetanse, kildebruk og lesing av sammensatte/multimodale tekster.» I den forbindelse samarbeider vi med Senter for IKT i utdanningen. I fellesskap arrangerer vi 20.03. 2017 et kurs i informasjonskompetanse, kildekritikk og digital dømmekraft for folke- og skolebibliotekarer og pedagogisk personale. Ansatte ved alle grunnskoler i kommunen er invitert.

«Bedre bibliotek til barn og unge» vil frem til utgangen av 2018 fortsette med et målrettet arbeid for å gjøre skolebibliotekene til noe mer enn en fysisk mediesamling. Skolebiblioteket skal ikke innskrenkes til et rom i skolen – de skal være en samlende og tverrfaglig ressurs.

Skrevet av prosjektleder Eivind Raustøl, Tromsø bibliotek og byarkiv

Comments are closed.