Forside » Veiledning » Om ‘Hvor er Alexa?’

Om ‘Hvor er Alexa?’

Hypertekstfortellingen Hvor er Alexa? er beregnet på elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Den er utformet som en interaktiv ressurs, der eleven kommuniserer i en kunstig chat. Vera leter etter halvsøsteren sin, og eleven skal hjelpe henne med dette.

Hvor er Alexa? dekker mange ulike aspekter av informasjonskompetanse-begrepet. I løpet av fortellingen kommer Vera blant annet inn på spørsmål om kilders troverdighet, muligheter for å manipulere informasjon på nett og behovet for å være forsiktig med å avsløre sin identitet. Hun demonstrerer også en rekke digitale ferdigheter når det gjelder søk og gjenfinning på nett.

Fortellingen kan brukes av elevene som egen læringsaktivitet. Lærer eller skolebibliotekar kan også integrere den i undervisningsopplegg om informasjonskompetanse.

Idé, manus og utforming: Jon Hoem ved Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen.

Kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som nettoppdragene kan knyttes til:

Kompetansemål (etter 10. trinn),
oppdatert etter læreplanendringer pr august 2013:
Norsk:
Muntlig kommunikasjon:
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
Skriftlig kommunikasjon:
 • torientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
Språk, litteratur og kultur:
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster
Kunst og håndverk:
Visuell kommunikasjon:
 • Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.
Samfunnsfag:
Utforskaren:
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
Geografi:
 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn
Matematikk:
Tal og algebra:
 • analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar til kjende løysingsmetodar, gjennomføre berekningar og presentere resultata på ein formålstenleg måte
Statistikk, sannsyn og kombinatorikk:
 • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
 • … finne sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spell
Engelsk:
 • Skriftlig kommunikasjon:bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
Grunnleggende ferdigheter:
Engelsk:
 • Digitale ferdigheter i engelsk er å kunne bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen, kommunisere på engelsk og tilegne seg relevant kunnskap i engelskfaget. …
 • … Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å innhente og behandle informasjon for å skape ulike typer tekster. Digitale formkrav i tekster betyr at effekter, bilder, tabeller, overskrifter og punkter er satt sammen for å understreke og formidle et budskap.
 • Det innebærer videre å bruke digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og å ha en kritisk og selvstendig holdning til kildebruk.
 • Digitale ferdigheter innebærer å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern gjennom etterprøvbare kildehenvisninger.
Norsk
 • Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i norskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer digitale kilder.      
Samfunnsfag:
 • Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema.
Religion, livssyn og etikk:
Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er …
 • En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet

Til toppen