Forside » Veiledning » Lese for å forstå

Lese for å forstå

Et viktig mål under arbeidet med nettstedet har vært å se utvikling av informasjonskompetanse i sammenheng med lese- og skriveopplæringen i skolen. Nasjonal og internasjonal skoleforskning viser at norske skoleelever ikke klarer å gjøre seg god nok nytte av informasjonen i tekstene de arbeider med. Problemet med ukritisk kopiering av tekst henger sammen med at elevene ikke gjør stoffet de finner i informasjonskilder til sitt eget. De søker opp informasjon, men arbeider ikke videre med stoffet i tilstrekkelig grad. Resultatet er ureflektert klipping og liming. Å øve på å lese trykte og digitale informasjonskilder er dermed en viktig del av det å utvikle informasjonskompetanse. Like viktig er det å skrive egne tekster basert på informasjonen man har funnet – å omforme informasjonen til formidling av egen kunnskap. Informasjonskompetanse og lesekompetanse må ses i sammenheng.

Informasjonskompetansebegrepet kan også ses i sammenheng med skolens danningsoppdrag. I danningsbegrepet ligger innvielse i kultur, samfunn og tradisjon. Et dannet menneske er myndig og skapende, og grenseoverskridende i forhold til overlevert kunnskap og kulturarv. Som deltaker i samfunnet må mennesket være problemløsende og gjøre bevisste valg. Dette innebærer vilje til å undersøke tema, fagområder og problemstillinger, og evne til refleksjon over normer og verdier. Sentrale læringsmål i arbeidet med informasjonskompetanse er å kunne undersøke en problemstilling, velge ut tekst og informasjon og vurdere kilder kritisk. Videre skal informasjonen tas i bruk i egen kunnskapsdanning, og informasjonskildene skal nyttes på en etisk forsvarlig måte. Oppøving av kreativitet og selvstendig tenkning er viktige element i informasjonskompetanse, som det er i arbeid med danning i skolen.

Til toppen