Forside » Veiledning » Litteratur

Litteratur

Bråten, I. (Red.). (2007). Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen.

Catts, Ralph & Jesus Lau (2008). Towards Information Literacy Indicators: Conceptual framework paper. Paris: UNESCO

Gynther, K. (Red.) (2010). Didaktik 2.0:  læremiddelkultur mellem tradition og innovation. København: Akademisk Forlag.

Hedman, J. & Lundh, A. (Red.). (2009). Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm, Carlsson.

Hjortsæter, E. (2010). ‘Elevers og studenters informasjonssøkeadferd.’

Ingvaldsen, S. (2010). Informasjonskompetanse i skulen. I  T. Hoel (Red.). Lesing i skolebiblioteket (s. 20-23). Universitetet i Stavanger, Lesesenteret.

Kuhlthau, C.C., Heinström, J. & Todd, R.J. (2008). «The ‘information search process’ revisited: is the model still useful?» Information Research, vol. 13, no. 4,  paper 355.

Kverndokken, K. (2012). 101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Bergen: Fagbokforlaget

Limberg, L. & Alexandersson, M. (2007). ‘Textflytt och sökslump : informationssökning via skolbibliotek‘. Stockholm : Myndigheten för skolutveckling.

Rafste, E. & Sætre, T. P. (2008). Informasjonskompetanse som danning. I P. Arneberg & L. G. Briseid (Red.), Fag og danning – mellom individ og fellesskap (s. 229-243). Bergen: Fagbokforlaget

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget

Til toppen