Forside » Veiledning » Om nettoppdragene

Om nettoppdragene

Det er utarbeidet to nettoppdrag på nettstedet. Målgruppene er elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Nettoppdragene handler om opphavsrett til bilder. Det ene oppdraget dreier seg om fotografens rettigheter, det andre om hvilke rettigheter personer som er avbildet har. Begge nettoppdragene følger samme struktur, og til oppgavene er det skrevet fagtekster til spørsmålene som tas opp.

Idé, manus og utforming: Jon Hoem ved Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen.

Kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som nettoppdragene kan knyttes til:

Kompetansemål (etter 10. trinn),
oppdatert etter læreplanendringer pr august 2013:
Norsk:
Muntlig kommunikasjon, Skriftlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur:
 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
 • gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster
Kunst og håndverk:
Visuell kommunikasjon:
 • Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.
Religion, livssyn og etikk:
Filosofi og etikk:
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
Samfunnsfag (Utforskaren):
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
Samfunnsfag (Historie):
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar
Grunnleggende ferdigheter:
Samfunnsfag:
Å kunne lese i samfunnsfag…
»…
inneber å utforske, tolke og reflektere over faglege tekstar for å forstå eige og andre samfunn og andre tider, stader og menneske. Det inneber òg å kunne behandle og bruke informasjon frå bilete, film, teikningar, grafar, tabellar og kart, og å gjere målretta informasjonssøk, kritisk vurdering og medvitne val og bortval av kjelder. …’

‘Digitale ferdigheiter
… i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema. Ferdigheitene omfattar òg å bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere multimediale produkt. Digitale ferdigheiter vil vidare seie å kunne kommunisere og samarbeide digitalt om samfunnsfaglege tema, og å følgje reglar og normer for nettbasert kommunikasjon, medrekna personvern og opphavsrett. …’

Religion, livssyn og etikk:
Digitale ferdigheter i RLE:
‘… En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet.

 

Kunst og håndverk:
Digitale ferdigheter
… i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett.

Til toppen