Forside » Veiledning » Om nettoppdragene » Lærerveiledning til nettoppdragene

Lærerveiledning til nettoppdragene

I denne veiledningen kan du som er lærer lese litt om de to nettoppdragene ‘Fotografens rettigheter’ og ‘Rett til eget bilde’ og hvordan du kan benytte disse i din egen undervisning.

Veiledningen følger nettoppdragenes kapittelinndelinger:

Nedenfor følger veiledningen sammenhengende i sin helhet:

Nettoppdragene

http://informasjonskompetanse.no/8-10-trinn/nettoppdrag-bilderettigheter/

Nettoppdrag er en oppgaveform som er inspirert av det som er kjent som “webquests”.  Et nettoppdrag baserer seg på at de fleste eller alle opplysningene som elevene skal arbeide med, kommer fra kilder på web. Disse kildene er kvalitetskontrollert og oppgitt på forhånd. Et nettoppdrag er dermed i utgangspunktet ikke en øvelse i informasjonssøk, selv om elevene gjerne kan arbeide med dette i forlengelsen av et nettoppdrag. Hovedvekten er på hvordan elevene bruker tilgjengelig informasjon, i mindre grad hvordan de finner fram til og vurderer den.

Vi har laget en egen presentasjon (goo.gl/hgc9b) som du kan benytte når du introduserer nettoppdragene for elevene. Du kan fritt laste ned denne og gjøre dine egne endringer:

Klikker du på ikonet, helt til høyre i menylinjen nede til venstre, får du opp en rekke valg. Her kan du blant annet laste ned presentasjonen i ulike formater.

Nettoppdragene er bygget opp av seks deler. Det kan godt hende at du ønsker å gjøre justeringer før du presenterer dette for elevene. I så tilfelle må du kopiere ut teksten og gjøre endringer i et eget dokument. Du står imidlertid helt fritt til å bruke vårt eksempel som utgangspunkt for et tilpasset opplegg. En enkel måte å gjøre dette på er å benytte Google Dokumenter, som enkelt lar seg publisere som en nettside. Hvordan du kan jobbe med dette, finner du informasjon om på denne siden

https://sites.google.com/site/digitaltkompetent/fagstoff/formidle/presentere/presentasjonsverktoey

Introduksjon

Her forklarer vi for eleven hvilken sammenheng nettoppdraget inngår i. Nettoppdraget bør i størst mulig grad utformes slik at det er selvforklarende, men særlig når det gjelder introduksjonen bør du som lærer presentere oppdraget for klassen. På den måten kan du eventuelt spisse oppdraget, slik at det passer best mulig til ditt undervisningsopplegg.

Under introduksjonen til hvert av nettoppdragene ligger det også en link til en presentasjonsmal som elevene kan laste ned og arbeide videre med. Elevene står selvsagt fritt til å lage sine egne presentasjoner.

Som lærer kan du selvfølgelig også velge å gi elevene i oppdrag å lage andre produkter, f eks et skriftlig dokument, en video etc.  Gjør du endringer i oppgaven (jmf pkt 2) bør du sørge for at disse endringene kommer med i presentasjonsmalen, dersom du ønsker at elevene skal benytte denne. Den reviderte presentasjonen kan du legge på nett, f eks ved hjelp av Google Dokumenter – se link ovenfor.

Oppgaven

Vi har valgt å formulere oppgavene ganske vidt, men de er samtidig relativt konkrete siden elevene skal forholde seg til tre bestemte bilder. Dersom du har eksempler som kan knyttes til en lokal eller nasjonal kontekst, kan du med fordel bytte ut ett eller flere av de forslåtte bildene. Dette vil imidlertid kreve at du også gjøre noe informasjon om bildet tilgjengelig for elevene, eventuelt at du bygger denne informasjonsinnhentingen inn som en del av selve nettoppdraget.

I forbindelse med oppgaven har vi lagt inn noen linker til overordnede ressurser. Dette er lovverk og lignende, og først og fremst noe som de sterkeste elevene vil ha nytte av. Svakere og/eller yngre elever bør konsentrere seg om de linkene som presenteres i tilknytning til hvert bilde, under “Ressurser” (se pkt 3).

Ressurser

Her finner elevene et utvalg linker knyttet til hvert enkelt bilde.

Arbeidsprosessen

Her står det en kort tekst som forteller elevene at de skal lage en presentasjon. Her legges det i utgangspunktet opp til at presentasjonen skal fungere som støtte til et muntlig framlegg. Vi sier ikke noe om tidsbruk her, annet enn litt om presentasjonens lengde. Dette er opplysninger som lærer må gi til elevene, slik at de blir godt kjent med rammene de skal arbeide og presentere innenfor.

I utgangspunktet er dette tenkt som et opplegg som skal kunne gjennomføres på skolen, men det kan selvsagt kombineres med hjemmearbeid. Igjen er det vesentlig at elevene forstår rammene og hvilke forventninger som stilles til dem. Det er lagt opp til at elevene arbeider i grupper, men det er ikke noe i veien for at elevene kan jobbe med dette individuelt.

Vurdering

Vi har satt opp et forslag til hva som kan ligge til grunn for en vurdering av elevens prestasjoner. Vurder om dette er det som passer for dine elever. En sentral del av ideen om nettoppdrag er at også vurderingskriteriene er tydelige. Bruk litt tid på å snakke om hva du vil legge vekt på. Vurderingen kan også suppleres gjennom en diskusjon i klassen. Da er det imidlertid vesentlig at vurderingene som elevene gjør av hverandre knyttes opp til de punktene som har blitt presentert på forhånd.

Vi forslår at elevenes arbeid blir vurdert, blant annet på bakgrunn av hva som er spesifikt i forhold til opphavsrett og hva som kan knyttes til hvordan elevene har arbeidet med og presentert stoffet.

 • De spesielle punktene for vurdering og tilbakemelding kan f eks handle om:
  • Klarer elevene å formidle kort hva opphavsrett generelt dreier seg om?
  • Klarer elevene å holde fokus på den aktuelle delen av opphavsretten når dere diskuterer eksemplene? Dette er ikke så enkelt, men noe av poenget er at fotograf, den som er avbildet og den som benytter bildet har ulike rettigheter og plikter.
  • Klarer elevene å komme med egne eksempler som gjelder de rettighetene de skal diskutere? Egne eksempler er nesten alltid bra, og det er kanskje lurt å gi elevene litt slakk med hensyn til hvor relevante eksemplene er, da selvsagt forutsatt at elevene ikke presenterer eksempler som er direkte feil.

   

 • De generelle punktene gjelder:
  • Presentasjonen
   Elevene bør kunne bygge videre på presentasjonsmalene, som er linket opp fra oppgavesidene, men de kan få pluss for å gjøre endringer i malen som støtter det de vil fortelle. Dette kan være grafiske endringer, men først og fremst hvorvidt elevene legger til egne sider i presentasjonen.
  • Samarbeid
   Elevene kan til en viss grad bli vurdert ut ifra hvor godt de arbeider sammen. De som evner å fordele oppgaver og ansvar, både under forarbeid og presentasjon, bør belønnes for dette. Her vil en selvsagt måtte gjøre en rekke vurderinger i forhold til de konkrete gruppene.
  • Fremføring
   Som hovedregel bør alle bidra til fremføringen. Elevene bør også innprentes at de skal holde seg innenfor de oppgitte tidsrammene. Igjen er det viktig at du som lærer har vært tydelig med å formidle dette på forhånd.
Oppsummering

Vi har lagt opp til at presentasjonene fremføres i klassen. Dette er i og for seg ikke nødvendig, men du bør uansett legge til rette for en diskusjon i klassen, etter at selve nettoppdraget er gjennomført. En slik diskusjon bør være åpnere, slik at flere momenter og eksempler kan trekkes inn i diskusjonen om opphavsrett.

Til toppen