Informasjonskompetanse.no er et nettsted for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring. Her finner dere eksempler på undervisningsopplegg som handler om bruk av trykte og nettbaserte informasjonskilder i skolen. Dere finner også en rekke beskrivelser av gjennomførte prosjekt.
I kompetansetrappen ser dere kompetansemål fra LK06 som kan knyttes til begrepet informasjons-kompetanse og forslag til læringsmål for de ulike trinnene.
Målene er oppdaterte i henhold til læreplanrevisjonene som trådte i kraft ved skolestart høsten 2013.

Til grunn for nettstedet ligger en bred definisjon av informasjonskompetanse. Begrepet knyttes til søking og bruk av informasjon i egen kunnskapsdanning gjennom hele læringsprosessen – fra en oppgave er gitt, til den er levert eller presentert og evaluert. Et viktig mål er å se utvikling av informasjonskompetanse i sammenheng med lese- og skriveopplæringen i skolen, oppøving av læringsstrategier og utvikling av forskerånd. Vi har derfor bygget kompetansetrappen opp rundt kategoriene Undre og spørre, Vurdere og velge, Lese for å forstå og Skape og dele.

Til ungdomstrinnet og videregående opplæring er det utviklet to nettoppdrag om opphavsrett og etisk bruk av bilder på nett. Hypertekstfortellingen Hvor er Alexa?  har også ungdomstrinnet og videregående opplæring som målgruppe. Fortellingen henvender seg direkte til elevene, men kan med fordel integreres i undervisningsopplegg om informasjonskompetanse.

15.03. 2014: Etter at Program for skolebibliotekutvikling ble avsluttet våren 2013, har nettstedene i programmet vært vedlikeholdt fram til 31.12. 2013. Utdanningsdirektoratet ønsker nå å videreføre  www.informasjonskompetanse.no og  www.skolebibliotek.uia.no
ut 2014.  Oppdraget er gitt til Universitetet i Agder, som har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og som hadde ansvaret for Program for skolebibliotekutvikling.

 NYHETER

10.04.14: Digital mobbing del av Strategiplan mot mobbing
Kommunalråd for utdanning i Tromsø kommune la den 9. april fram ‘Høringsutkast til Strategiplan mot mobbing‘. Samtidig ble nettstedet ‘Verktøykasse mot mobbing‘ lansert. Forebygging av digital mobbing inngår som en del av den kommunale planen, og den er også knyttet til kommunens IKT-plan der digital dømmekraft er et viktig område.

10.04.14: Søk etter norske avisartikler i A-tekst
For elever i videregående skole er A-tekst (Retriever) en viktig essurs. Mange har gratis tilgang via lisenser som fylkeskommunen betaler.
Handelshøyskolen har laget en film som viser hvordan man søker etter avisartikler og setter sammen lenker.

11.04.14: Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4. trinn
Den frivillige kartleggingsprøven i digitale ferdigheter for elever på 4. trinn, gjennomføres nå med noen små endringer fra i 2013. Prøven er åpen til og med 30. april. Informasjon og eksempeloppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Se tidligere nyheter